బైబిల్ లో ఉన్న యోబు గారి గురించి వారి శ్రమల గురించి ఆయన పొందిన మేలుల గురించి దేవుడు యోబు గారికి ఇచ్చిన ఆశీర్వాదము ల వివరణ

(These video images rights your woners)

source

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here