එළිදරව් පොත 8 සහ 9 පරිච්ඡේදය -Sinhala Bible Study

source

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here