බයිබල් අධ්‍යනය (එළිදරව්ව විශ්ලේෂණය 11) 2020.06.02 – Bible Study (Revelation overview 11) 02.06.2020

source

16 COMMENTS

  1. යොහාන් එළිදරව්ව ලියනවිට දානියල් ලියු මුද්‍රා කරන්න කියුුුදේ නැතිනම් ඒ දානියල් ලියුව අනාගත වා ක්‍යය අරින 🔑 යොහාන්ගේ හෙලිදරව්ව වන අතර ඒ කාලසීමාව වසර 2600 ක් ද 600 ක්ද අතපසුවීමක්ද? වැරදි සොයනවා නොවෙි . බයිබලය තියෙන දේ ඉගෙනගන්න ආසයි. හෙළිදරව් , විශ්ලේෂණයට මා උනන්දුවක් දක්වනවා. නැතිනම් මට තේරැන හැටිද මම නොදනිමි .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here