വിനാശത്തിന്റെ അശുദ്ധലക്ഷണം വിശുദ്ധസ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ
© 2020 Fr.Daniel Poovannathil Official. All Rights Reserved.

Downloading, duplicating and re-uploading of this video will be considered as copyright infringement.
#BibleStudy #FrDanielPoovannathil #FrDanielPoovannathilLatest

source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here